Acordul de constituire a clusterului „Automotive Cluster Moldova”

Acord de Constituire a

Clusterului industriei automotive din Republica Moldova

„Automotive Cluster Moldova”

 

 I. Preambul

Cooperarea a devenit o tendinţă în întreaga lume, iar clusterele şi reţelele de cooperare sunt considerate „motorul” dezvoltării economice şi inovării. Statele din întreaga lume privesc din ce în ce mai mult clusterele ca motoare potenţiale ale creşterii economice. De asemenea, clusterele sunt văzute ca instrumente eficiente de politici de dezvoltare antreprenorială şi regională. Exemplele internaţionale de clustere de succes demonstrează că acestea reprezintă  medii în care întreprinderile îşi pot dezvolta avantajele competitive, în acelaşi timp generând prosperitate şi dezvoltare economică locală. La 20.08.2013 Guvernul RM a adoptat Concepţiei dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova, într-o încercare de revitalizare a industriei în baza politicii de stat de susţinere a dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al economiei ţării. Această Concepție are ca scop să soluționeze problema descreșterii activităţii industriale şi scăderii ponderii acesteia în PIB-ul ţării, ca urmare a competitivităţii reduse a majorităţii întreprinderilor industriale.

În calitate de cauze principale ale dezvoltării insuficiente a sectorului industrial, Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al R. Moldova identifică:

 • Nivelul scăzut de asociere a întreprinderilor atât mari, cât şi a celor din sectorul ÎMM, precum şi lipsa liderului, care ar promova interesele grupului de întreprinderi;
 • Lipsa cooperării dintre întreprinderi şi instituţiile de cercetări şi inovare, ceea ce face insuficientă implementarea inovaţiilor şi transferului tehnologic;
 • Absenţa cooperării dintre întreprinderile şi instituţiile academice şi educaţionale, asigurarea insuficientă a întreprinderilor industriale cu forţă de muncă de calificare necesară;
 • Accesul deschis limitat la informaţia de afaceri, ca rezultat al lipsei încrederii dintre partenerii atât autohtoni, cât şi străini;
 • Lipsa relaţiilor de parteneriat dintre mediul de afaceri şi autorităţile publice locale din cauza nivelului înalt de birocraţie şi lipsei susţinerii financiare a proiectelor investiţionale;
 • Insuficienţa resurselor financiare proprii ale întreprinderilor şi lipsa de finanţare din buget pentru realizarea proiectelor de infrastructură moderne.

Având în vedere constrângerile enumerate, dar și în dorința de a impulsiona dezvoltarea sectorului automotiv din R. Moldova, cu beneficii pentru toate părțile implicate, semnatarii prezentului acord au lansat o inițiativă ”de jos în sus” de constituire a clusterului industriei automotive din R. Moldova. Industria automotivă este una relativ nouă pentru Republica Moldova, însă cu o creștere foarte dinamică. În industria automotivă, R. Moldova a reuşit să atragă mai multe proiecte ISD din partea unor mari companii producătoare de cablaje și echipamente electrice, huse, etc. Contribuția industriei automotive a reprezentat în 2017 circa 20% din totalul exporturilor, sau cca. 485 milioane dolari SUA, cu o medie anuală de creștere de cca. 15% începând cu anul 2000. Sectorul se specializează în producția cablajelor și conductoarelor pentru mijloacele de transport, huselor și articolelor de interior pentru autoturisme, articolelor din plastic prin injecție, componentelor electronice, prelucrarea metalului, asamblare, etc. Procesul de producere are loc, de obicei, în fabrici de nivelul 1, 2 și 3, precum și în cadrul companiilor subcontractoare locale. Strategia naţională de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 identifică industria automotivă ca una din țintele primordiale pentru atragerea investițiilor în Moldova. Strategii sugerează că mai mulţi investitori străini care activează în industria automotivă şi-ar putea extinde cu uşurinţă activitatea, şi-ar dezvolta lanţurile valorice prin integrarea întreprinderilor mici şi mijlocii locale, şi ar genera efecte de difuziune a cunoştinţelor şi tehnologiilor dacă ar primi susţinere şi încurajare din partea Guvernului. Fiind o industrie emergentă pentru R. Moldova, politicile de susţinere a clusterizării în acest sector ar trebui să fie îndreptate primordial spre „înrădăcinarea” companiilor străine investitoare în economia locală și stimularea legăturilor acestora cu furnizorii de bunuri şi servicii locali. Pentru a facilita aceste evoluții, este nevoie însă de un grad mai înalt de interacțiune și cooperare dintre toți actorii implicați.

 

II. Cooperare în scopul dezvoltării sectorului automotiv

Datorită complexității proceselor din sectorul automotiv, dezvoltarea acestuia presupune o largă cooperare dintre mai mulți actori. În dezvoltarea sectorului automotiv nu numai actorii economici – producătorii de componente, organizațiile asociative ale acestora, companiile cu activități conexe – au un rol important, ci și instituțiile de cercetare și inovare, universitățile, școlile profesionale, autoritățile publice naționale, regionale și locale, și nu în ultimul rând instituțiile deconcentrate, respectiv societățile de consultanță și instituțiile finanțatoare care printr-o colaborare eficientă pot contribui la dezvoltarea sectorului.

 

Forma de cooperare cea mai eficientă este clusterul, o asociere liberă și deschisă, fără formă juridică.

 Clusterul oferă un cadru propice de dezvoltare a afacerilor și a soluțiilor inovatoare, de colaborare între companii, universităţi, instituţii de cercetare, furnizori, clienţi şi competitori situaţi în aceeaşi arie geografică la nivel local, naţional sau transnaţional. Membrii clusterului pot rezolva împreună probleme privind pregătirea profesională, programe, brand, marketing, tehnologii, inovaţii, legislaţie, dezvoltarea resurselor umane, etc.. De asemenea, în cadrul unui cluster, companiile „tinere” și start-upurile au şansa de a învăţa de la cele cu experienţă, participând împreună la activităţi de informare, instruire, marketing, achiziţionare de mijloace fixe sau mobile, producţie comună, vânzări, constituire de infrastructură comună.

Misiunea clusterului este de a conecta reprezentanții mediului economic cu organizații de cercetare, universități și administrația publică, în scopul de a consolida cooperarea, în vederea stimulării inovării, competitivității și potențialului industriei automotive pentru Moldova, prin răspândirea tehnologiilor, cunoștințelor și bunelor practici în domeniu, crearea legăturilor inter-sectoriale care ar facilita exploatarea efectelor de sinergie de către membrii clusterului și alți actori din sector.

Prezentul Acord legitimează înființarea Clusterului industriei automotive din Republica Moldova, al cărui obiectiv principal este stimularea inovării, competitivității și potențialului industriei automotive pentru Moldova.

În acest sens următorii Parteneri de Colaborare convin asupra constituirii Clusterului „Automotive Cluster Moldova” (ACM). Prin încheierea acestui parteneriat, părţile semnatare vor participa, în concordanţă cu atribuțiile fiecareia, la elaborarea unui proiect comun în vederea creării unui pol de competitivitate solid în domeniul automotive.

 

Mediul Economic

Reprezentat de către agenți economici, întreprinderi producătoare sau prestatoare de servicii care au direct  sau indirect legătură cu lanțul valoric al industriei automotive, reunite în cadrul Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare (APIP).

Mediul cercetării, inovării și al dezvoltării resursei umane

Reprezentat de către universități, centre de cercetare și școli profesionale:

 • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB)
 • Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM)
 • Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM)
 • Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul (USBPHC)
 • Colegiul de Inginerie din Strășeni (CI)
 • Institutul pentru Reforme Economice și Competitivitate (IREC)
 • Centru de Inovație și Transfer Tehnologic din Bălți (CITT)
 • Asociația Obștească „Generația NIKA”
 • Centrul Pentru Dezvoltare Personală și Profesională

 

Sectorul public

Reprezentat de Ministerul Economiei, Agențiile pentru Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud, autoritățile publice locale.

 Catalizatori

 • Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI)

III. Activitățile Clusterului

 • Elaborarea, implementarea strategiei de dezvoltare a ACM;
 • Iniţierea unor proiecte de interes pentru membrii ACM;
 • Identificarea surselor de finanţare nerambursabilă care ar putea fi accesate de către ACM şi membrii acestuia;
 • Dezvoltarea unor proiecte pentru obţinerea de fonduri cu finanţare nerambursabilă;
 • Creşterea vizibilităţii clusterului şi a serviciilor oferite de către firmele asociate atât la nivel naţional cât şi internaţional;
 • Crearea şi implementarea unui sistem inovativ de comunicare între partenerii clusterului;
 • Crearea unor sisteme de instruire şi cointeresare specifice, în vederea stabilizării şi perfecţionăriii forţei de muncă din cadrul organizaţiilor membre ale ACM şi în general, a personalului din sectorul industrial;
 • Creşterea ofertei de produse, tehnologii şi servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare (C&D), dezvoltată de unităţile membre ale ACM şi destinată mediului economic şi societăţii;
 • Dezvoltarea de programe C&D, destinate rezolvării unor probleme cu caracter regional, importante pentru dezvoltarea durabilă;
 • Sprijinirea creării unor echipe de lucru în C&D pe diferite domenii de interes pentru membrii clusterului şi consolidarea sistemului de transfer a rezultatelor cercetării de bază către întreprinderile membre ale ACM, economie și societate;
 • Reprezentarea ACM la nivel intern şi internaţional;
 • Încheierea unor parteneriate în domenii comune de lucru cu alte Clustere din ţară şi străinătate cu acelaşi domeniu de activitate pentru realizarea unui transfer de expertiză, elaborarea unor proiecte comune;
 • Facilitarea participării firmelor asociate în ACM la târguri şi expoziţii locale, regionale, naţionale şi internaţionale;
 • Organizarea de evenimente şi manifestări tehnico-stiinţifice naţionale şi internaţionale, elaborarea de lucrări ştiinţifice pentru simpozioane/congrese ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • Iniţierea şi organizarea de Platforme Naţionale pe domenii, dezvoltând activităţi de cercetare, elaborare de proiecte, de diseminare informaţii, marketing, training, etc.;
 • Atragerea şi susţinerea noilor firme şi a tinerilor talente;
 • Acţiuni de lobby la nivelul instituţiilor publice locale şi naţionale;
 • Asigurarea complementarităţii în orice alte activităţi relevante pentru ACM.

 

IV. Rolul și aportul membrilor Clusterului „Automotive Cluster Moldova”

IV. 1 Sfera economică 

Companii individuale și membrii Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare (APIP) care au legătură cu lanțul valoric al industriei automotive.

 • formarea și dezvoltarea lanțului valoric al industriei automotive
 • dezvoltarea unor procese de producere împreună cu ceilalți actori din Cluster
 • prezenţă comună pe piaţa naţională şi internaţională
 • participare comună la expoziţii, târguri şi conferinţe de profil naţionale şi internaţionale
 • colaborare – în funcţie de posibilităţi – în proiecte de dezvoltare
 • elaborare şi implementare de proiecte comune
 • colaborare pe plan profesional cu instituţii, organizaţii de inovare-cercetare; colaborare cu organizaţii economice pentru dezvoltarea clusterului; colaborare cu autorităţile publice locale şi instituţii
 • sprijin în formarea profesională a membrilor clusterului
 • susţinerea aderării de noi membrii la cluster

IV. 2 Cercetare şi inovare, dezvoltarea resurselor umane

 • cooperare cu sectorul economic în vederea identificării de soluții inovative în domeniul industriei automotive
 • facilitarea transferului tehnologic
 • promovarea rezultatelor inovative şi colaborare cu membrii clusterului pentru implementarea acestora
 • asigurarea, pe bază de comandă a unor activităţi de consultanţă
 • organizarea de cursuri de specialitate de scurtă și de lungă durată pentru formarea specialiștilor, în cadrul programelor de educaţie pe toată durata vieţii

IV. 3 Sectorul public

 • colaborare cu membrii clusterului pentru o cât mai bună promovare a lantului valoric al industriei automotive
 • formularea de politici în sinergie cu necesitățile exprimate de actorii din industria automotiă, membri ai Clusterului
 • canalizarea/direcționarea/alocarea de fonduri publice spre dezvoltarea clusterului;

Ministerul Economiei

Dezvoltarea de scheme de finanțare și subvenții pentru firmele active din sectorul automotiv pentru asigurarea competitivității acestora, sprijinirea cooperării dintre mediul economic și universitar în vederea stimulării inovării în sectorul automotiv.

Administrațiile locale

Includerea în strategiile și politicile locale de dezvoltare a lanțului valoric al industriei automotive. Adoptarea de măsuri pentru facilitarea organizării sistemelor de producere din cadrul  lanțului valoric al industriei automotive.

Agențiile pentru Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud

Includerea în strategiile și politicile regionale dezvoltarea lanțului valoric al industriei automotive. Dezvoltarea de scheme de sprijin în domeniu.

 

IV. 4 Catalizatori

 • promovarea şi conştientizarea legislaţiei în cadrul clusterului; acordarea de consultanţă de specialitate
 • colaborează cu membrii clusterului pentru identificarea şi accesarea programelor de finanţare
 • asigurarea reprezentării internaționale a domeniului automotiv în interesul Clusterului

Organizație catalizator:

 • CCI, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

O instituție având drept  scop promovarea comerţului şi industriei pe plan intern şi extern şi sprijinirea agenţilor economici în relaţiile lor cu autorităţile administraţiei publice din ţară şi cu organizaţiile specializate din străinătate, participarea la elaborarea actelor normative care abordează interesele întreprinzătorilor, asigurarea întreprinzătorilor cu informaţii şi acordarea de consultanţă, contribuirea la dezvoltarea activităţii ştiinţifice, inovaţionale şi tehnologice, participarea la activități de formare profesională inițială și continuă, inclusiv în sistem dual, etc.

 

Drepturile membrilor Clusterului automotiv din Republica Moldova

 

V.1 elaborarea şi adoptarea actelor constitutive ale clusterului

V.2 participare şi drept de decizie la Adunarea Generală

V.3 alegerea conducerii clusterului

V.4 decizie asupra participării comune la programe naţionale şi internaţionale

V.5 participare la programele clusterului cu dreptul la beneficiile acordate membrilor

 

VI. Reprezentarea și managementul Clusterului

 

VI. 1 Partenerii de Colaborare desemnează pentru managementul clusterului Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare (APIP).

 • Entitatea de management asigură cadrul de cooperare pentru membrii, elaborează strategia de dezvoltare a clusterului. Acest document se realizează în permanentă consultare cu membrii clusterului.
 • Totodată, organizația de management se ocupă de promovarea clusterului, gestionează baza de date, elaborează portofoliul de proiecte, inițiază parteneriate strategice.

VI. 2 Pentru deciziile operaţionale se constituie Comitetul de Conducere al Clusterului alcătuită din câte un reprezentat din partea fiecărui partener.

VI. 3 Partenerii de colaborare își dau acordul ca pentru îndeplinirea sarcinilor și acțiunilor stipulate în prezentul Acord de Parteneriat, să fie convocate întâlniri periodice.

VI. 4 ACM poate fi extins prin cooptarea de alte instituţii de C&D, universităţi, IMM-uri etc.

VI. 5 Membrii ACM îşi păstrează deplină independenţă acordată de documentaţia (actele) de constituire ale acestora.

VI. 6 Bunurile aflate în proprietatea entităţilor semnatare, la data constituirii şi, respectiv, la data intrării în ACM, sunt şi rămân bunuri proprii ale acestora.

 

VII. Durata Acordului

VII. 1 Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia de către parteneri.

VII. 2 Partenerii de colaborare îşi dau acordul ca pentru îndeplinirea obiectivelor stipulate în prezentul Acord, să fie convocate întâlniri periodice.

VII. 3 Durata Acordului este nedeterminată. Partenerii de colaborare îşi dau acordul ca odată pe an să revizuiască conţinutul acestuia, să decidă asupra eventualelor modificări şi să contureze activităţile viitoare.

 

VIII. Acorduri finale

VIII. 1 Prevederile prezentului acord de parteneriat pot fi modificate, cu acordul părţilor, prin act adiţional. Actul adiţional va face parte integrantă din prezentul acord de parteneriat.

VIII. 2 Prezentul încetează în următoarele situaţii:

 1. a) prin acordul părţilor;
 2. b) prin dizolvare;
 3. c) prin efectul legii.

Prin semnarea prezentului Acord, părțile semnatare aderă la Clusterul industriei automotive din Republica Moldova „Automotive Cluster Moldova”.

 

Membrii „Automotive Cluster Moldova”

 1. Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare (APIP);
 2. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB);
 3. Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM);
 4. Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM);
 5. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul (USBPHC);
 6. Colegiul de Inginerie din Strășeni (CI);
 7. Institutul de Reforme Economice și Competitivitate (IREC);
 8. Centrul de Inovație și Transfer Tehnologic (CITT);
 9. Asociația Obștească „Generația NIKA”;
 10. Centrul pentru Dezvoltare Personală și Profesională;
 11. Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI);
 12. Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord);
 13. Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru);
 14. Agenția de Dezvoltare Regională (ADR Sud);
 15. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI);
 16. IPOL Institut für Produktionsorganisation und Logistik GmbH