Statutul APIP

Statutul APIP

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRARE:

1.  Draexlmaier Automotive SRL – dl Alexandru Bordeianu

2. Lear Corporation SRL – dl Marian Lefter

3. Moldagrotehnica SA – dl Valeriu Cosarciuc

4. Răut SA – dl Ion Cojocari

5. SE Bordnetze SRL – dl Igor Corman

6. Introscop SA – dl Viorel Benderschi

7. Zona Economică Liberă ”Bălți” – dl Marin Ciobanu

 

PREȘEDINTE

Marin Ciobanu

 

VICEPREȘEDINȚI

Alexandru Bordeianu

Valeriu Cosarciuc

Viorel Benderschi

 

STATUTUL APIP

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Asociaţia Patronală din Industria Prelucrătoare, în continuare – «Asociaţia», este o organizație necomercială, neguvernamentală, independentă și apolitică, constituită prin libera manifestare a patronilor, respectiv a persoanelor juridice sau fizice (înregistrate în modul stabilit şi practică activitate de antreprenoriat în conformitate cu legislaţia) a căror activitate este legată, în principal, de sectorul industriei prelucrătoare al Republicii Moldova și de prestarea serviciilor conexe acestui sector, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul statut.

Art. 2 Denumirea completă: Asociaţia Patronală din Industria Prelucrătoare

Art. 3 Denumirea prescurtată: „APIP”

Art. 4 (1) Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, în baza prevederilor Legii Patronatelor nr. 976-XIV/2000, acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi a prezentului statut.

(2) Asociaţia se constituie în forma juridică de organizare: „Asociație patronală”.

(3) Asociaţia dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valută străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.

(4) Asociaţia este necomercială și apolitică, nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.

(5) Asociaţia va folosi întregul venit din activitatea sa în scopurile prevăzute de statut.

(6) Asociaţia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de statut, şi poartă răspundere pentru obligațiile sale cu acest patrimoniu.

Art. 5 Asociaţia reprezintă o Asociație patronală republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii. Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată.

Art. 6 Sediul Asociației se află pe adresa: Republica Moldova, MD-2044, mun. Chişinău, str. Meșterul Manole nr. 20.

Capitolul II

PRINCIPIILE   DE ACTIVITATE ALE ASOCIAȚIEI

Art. 7 Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociației, autoadministrării şi autogestiunii.

Art. 8 Asociaţia este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixtiunea autorităţilor publice în activitatea Asociației, precum şi imixtiunea Asociației în activitatea autorităţilor publice.

Art. 9 Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.

Art. 10 Asociaţia va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese.

Art. 11 Membrul, atât la data aderării, cât şi pe parcursul deţinerii calităţii de membru al Asociaţiei, este obligat să declare orice situaţie de conflict de interese.

Art. 12 Se consideră conflict de interese când un membru are un interes personal, care concurează cu interesele Asociaţiei în general şi al altor membri în particular, iar în virtutea  poziţiei  pe  care  o  ocupă  membrul  sau  reprezentantul  acestuia  în Asociaţie poate influenţa deciziile în favoarea sa şi în defavoarea celorlalţi. În cazul conflictului de interese, membrul respectiv nu va participa la luarea deciziilor. Nedeclararea conflictului de interese poate atrage după sine excluderea din rândul membrilor Asociaţiei şi anularea deciziei aprobate.

Art. 13 Activitatea Asociației are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor. Tuturor persoanelor fizice și juridice se garantează accesul liber la raportul de activitate şi financiar al Asociației.

Capitolul III

SCOPURILE ŞI ATRIBUȚIILE

Art. 14 Scopul Asociației constă în a contribui la:

 • reprezentarea, promovarea, susținerea și apărarea intereselor economice, tehnice și juridice ale membrilor Asociației în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele, cu alte terțe persoane, atât în plan național cât și internațional, în raport cu obiectul și scopul lor de activitate, în conformitate cu legislația Republicii Moldova și actele normative în vigoare.

Art.15 În vederea realizării scopului pentru care a fost constituit, Asociația  își asumă următoarele atribuții:

 1. Reprezintă, promovează, susține și apără interesele economice, tehnice și juridice ale membrilor săi;
 2. Promovează o concurență loială în activitatea economică și în relațiile dintre membrii săi, în condițiile legii, în scopul asigurării de șanse egale fiecăruia dintre membrii săi;
 3. Participă la activitățile de consultare ale Asociației de către Guvern cu privire la inițierea, elaborarea și promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, precum și de cooperare economică;
 4. Participă, în colaborare cu partenerii de dialog social, la elaborarea proiectelor de acte legislative şi alte acte normative, contribuie la elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare a economiei naţionale şi a activităţilor economice, precum şi a strategiilor în domeniile salarizării şi protecţiei muncii, învăţămîntului profesional şi sănătăţii;
 5. Asigură membrilor informaţii utile, facilitează relaţiile dintre aceştia, precum şi relaţiile cu alte organizaţii, promovează interesul managerial, prestează servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate, inclusiv în domeniul pregătirii şi folosirii forţei de muncă în scopul sporirii productivităţii muncii;
 6. Desemnează, în condițiile legii, reprezentanții săi pentru negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative și acorduri în relațiile cu autoritățile publice și cu sindicatele, precum și  în structurile tripartite de conducere  și  de dialog social;
 7. Inițiază proiecte de acte normative care să asigure transparența licitațiilor, concurența loială și  îmbunătățirea mediului de afaceri în sectorul echipamentelor  și  serviciilor din domeniu;
 8. Promovează cooperarea între membrii săi, în vederea optimizării eforturilor de investiții legate de modernizarea și  retehnologizarea societăților, optimizării exploatării  și  dezvoltării capacităților de producție;
 9. Susține dezvoltarea unor politici specifice membrilor săi pe terțe piețe;
 10. Promovează optimizarea tehnicilor de transparență în activitatea de profil, combaterea fenomenelor de concurență neloială, precum și  a tendințelor de monopol din sectorul industrial al Republicii Moldova;
 11. Susține, apără, promovează interesele membrilor Asociației și efectuează demersurile necesare pentru evitarea  și  înlăturarea eventualelor prejudicii cauzate membrilor, prin aplicarea abuzivă a unor prevederi legale scoase din context sau a unor măsuri administrative;
 12. Propune măsuri legislative, sociale și  administrative necesare menținerii  și  dezvoltării activității patronale, consolidării structurilor tripartite de conducere  și  de dialog social;
 13. Colaborează cu toate instituțiile și  autoritățile statului cu putere de decizie în domeniul industriei prelucrătoare și activităților conexe;
 14. Contribuie la dezvoltarea și  răspândirea cunoștințelor de specialitate, sprijinirea lucrărilor științifice, a invențiilor  și  inovațiilor din domeniu;
 15. Menține contact permanent cu alte asociații și  organizații patronale din țară, cu persoane reprezentative în diverse ramuri ale economiei naționale, asociindu-se în chestiuni de interes general sau în acelea de interes special pentru membrii organizației;
 16. Promovează pe plan internațional companiile din industrie a Moldovei, facilitează contactele membrilor săi cu marile firme și  companii  industriale din străinătate;
 17. Stabilește și dezvoltă relații cu asociații și organizații patronale din străinătate, prin schimb de informații și publicații, prin afiliere sau alte căi de colaborare.

Art. 16 Pentru realizarea scopurilor propuse Asociaţia are dreptul:

 • să reprezinte interesele membrilor Asociației în autorităţile publice și alte organizaţii;
 • să asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;
 • să fondeze mijloace de informare în masă proprii;
 • să desfăşoare activitate editorială;
 • să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;
 • să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;
 • să încheie contracte din numele său, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;
 • să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;
 • să încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
 • să creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică;
 • să procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociației;
 • să se bucure de alte drepturi acordate de legislaţia în vigoare.

Art. 17 În conformitate cu art. 188 Cod Civil şi art. 23 al Legii patronatelor nr. 976-XIV din 11.05.2000, Asociaţia are dreptul să desfăşoare activitate  economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut şi în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare.

Capitolul IV

MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art. 18 Membrii Asociației sunt persoane juridice sau fizice (înregistrate în modul stabilit şi practică activitate de antreprenoriat în conformitate cu legislaţia) a căror activitate este legată, în principal, de sectorul industriei prelucrătoare al Republicii Moldova și de prestarea serviciilor conexe acestui sector, organizații profesionale, non-guvernamentale, de stat, instituții de învățământ, cercetare, dezvoltare și inovare.

Art. 19 Asociația  este formata din:

 • membrii de onoare;
 • membrii fondatori;
 • membrii activi

Art. 20 Calitatea de membru de onoare al Asociației se acordă de către Președinte, la propunerea Consiliului de Administrare, în baza aprobării Adunării Generale, oricărui cetățean a Republicii Moldova sau străin care, prin activitățile sale, a adus o contribuție importantă la progresul industriei, la modernizarea economiei, precum  și  la consolidarea Asociației. Membrii de onoare sunt scutiți de plata taxei de aderare și  de plata cotizațiilor.

Foștii președinți ai Asociației dobândesc de drept calitatea de membru de onoare, la încheierea mandatului.

Art. 21 Membrii fondatori sunt toate persoanele care au participat la constituirea Asociației. Fondatorii Asociaţiei devin de drept membri ai asociaţiei. Membrii fondatori pot avea și calitatea de membrii de onoare.

Art. 22 Se pot inscrie ca membrii activi:

 • Persoanele juridice şi fizice (înregistrate în modul stabilit şi practică activitate de antreprenoriat în conformitate cu legislaţia) care își desfășoară activitatea în sectorul industriei prelucrătoare al Republicii Moldova;
 • Persoane juridice şi fizice (înregistrate în modul stabilit şi practică activitate de antreprenoriat în conformitate cu legislaţia) care desfășoară activități de cercetare, marketing și  consulting în domeniu;
 • Persoane juridice şi fizice (înregistrate în modul stabilit şi practică activitate de antreprenoriat în conformitate cu legislaţia) care desfășoară activitate de import-export în domeniu;
 • Instituții financiare care finanțează activități în domeniu;
 • Societăți de asigurări, burse de mărfuri, agentii bursiere de mărfuri, precum și  orice alte persoane juridice care recunosc prevederile Statutului Asociației, doresc sa adere la acesta  și  să participe la realizarea scopului  și  obiectivelor Asociației;
 • Organizații profesionale, non-guvernamentale, de stat, instituții de învățământ, cercetare, dezvoltare și inovare.

Art. 23 (1) Calitatea de membru se dovedește cu certificatul de membru, eliberat de Consiliul de Administrare.

(2) Membrii Asociației au dreptul să menționeze calitatea dobândită în antetul societății și în conținutul documentelor pe care le întocmesc. De asemenea pot alătura siglei proprii pe cea a Asociației atat in antet, cat și pe alte materiale publicitare.

(3) Membrii asociaţiei  care nu achită taxa de aderare în termen de 3 luni din data  semnării procesului verbal de aprobare a calităţii de membru a asociaţiei sunt excluși de drept din Asociație și nu mai sunt considerati membri ai asociaţiei;

(4) Membrii asociaţiei care dupa semnarea procesului verbal de aprobare a calităţii de membru a asociaţiei  și achitarea taxei de aderare, nu platesc in  primele  6  luni ale anului calendaristic cotizația anuală stabilită  sunt excluși din Asociație prin hotarârea Adunării Generale.

Art. 24 Cererea de înscriere se adresează președintelui Asociației care o va supune spre aprobare, sub semnătura sa, Consiliului de Administrare la prima ședintă.

Art. 25 In cererea de înscriere se va indica obiectul de activitate, denumirea, adresa, numărul certificatului de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, codul unic de înregistrare, administratorul, delegatul societății pentru relațiile cu Asociația, numerele de telefon-fax, adresa WEB și e-mail a societății.

Art. 26 Calitatea de membru al Asociației încetează prin:

–  retragere, la cererea personala în scris;

–  prin excludere.

Art. 27 Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei este unicul organ abilitat cu dreptul de a exclude membrul Asociaţiei.

Art. 28 Decizia de excludere din rândurile membrilor se adoptă de Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei, cu votul a 2/3 din numărul total de membri  prezenţi  la  adunare.  Excluderea  din  membru al Asociaţiei  nu-l  eliberează  de obligaţiunea de plata neachitată pînă la momentul excluderii.

Art. 29 Retragerea din Asociație este liberă și devine operațională dupa 30 zile de la notificarea scrisă adresată președintelui.

Art. 30 Excluderea membrilor Asociației se face în cazul:

 1. a) încălcării grave sau sistematice a prevederilor Statutului şi Regulamentului Asociaţiei;
 2. b) neachitarea taxei de aderare în termen de 3 luni din data  semnării procesului verbal de aprobare a calităţii de membru a asociaţiei;
 3. c) neachitarea cotizaţiei anuale în primele 6 luni ale anului calendaristic.

Art. 31 Cei cărora le-a incetat calitatea de membru nu pot formula pretenții asupra Asociației și nu mai au voie sa folosească însemnele ASOCIAȚIEI sau alte documente oficiale, fiind obligați să restituie certificatul sau carnetul de membru.

Capitolul V

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

Art. 32 Membrii Asociației au următoarele drepturi:

 1. a) să participe la Adunările Generale, să-și exprime opiniile în legătură cu problemele puse în discuție;
 2. b) drept de vot egal, indiferent de cifra de afaceri sau număr de salariați, exercitat direct sau prin împuternicit (mandatat), daca are achitată cotizația la zi. Fiecare membru are dreptul la un vot;
 3. c) sa ia parte la activitățile promovate de Asociație;
 4. d) să ia cunoștință de prevederile statutului, codului de etică și regulamentele interne;
 5. e) să facă propuneri concrete pentru realizarea scopului și obiectivelor propuse ce vor fi atinse de Asociație;
 6. f) sa fie informat cu privire la rezultatul unor demersuri, solutionarea unor propuneri, rezultatul unor verificari, din oficiu ori la cerere;
 7. g) să folosească însemnele Asociației in documentele proprii;
 8. h) să prezinte Asociației, in scris, orice act sau acțiune prin care consideră ca i-au fost lezate drepturile;
 9. i) să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Asociației;
 10. j) să-și exprime părerea despre activitatea organelor de conducere și sa facă propuneri pentru îmbunătățirea activității acestor organe și a Asociației;
 11. k) să solicite consultanță, informații, sprijin și alte servicii oferite de Asociație;

1) să beneficieze de dotările și evidențele Asociației și să cunoască modul în care este gestionat patrimoniul;

 1. m) sa colaboreze cu ceilalți membri pe piața de profil.

Art. 33 Membrii Asociației au următoarele obligații:

 1. a) să-și desfășoare activitatea numai in conformitate cu legislația în vigoare;
 2. b) sa contribuie la realizarea scopurilor și obiectivelor Asociației, dezvoltarea și extinderea ei;
 3. c) sa cunoască și să îndeplinească prevederile statutare, cele din codul de etică, hotararile și regulamentele proprii ale Asociației;
 4. d) să ducă la îndeplinire hotărârile adoptate de Adunarea Generală și Consiliul de Administrare pentru realizarea obiectivelor propuse;
 5. e) sa accepte și sa exercite cu competenta și cu profesionalism functiile in care au fost aleși;
 6. f) sa protejeze patrimoniul Asociației, sa evite prejudicierea acestuia și sa achite la timp obligațiile financiare stabilite de Adunarea Generală și celelalte organe de conducere;
 7. g) să aibă un comportament ireprosabil în toate activitatile desfasurate și să nu lezeze prin actiunile intreprinse imaginea Asociației;
 8. h) să nu implice Asociație in actiuni politice, ilegale, cu caracter rasial sau contrare scopului pentru care a fost creata.
 9. i) să achite taxa de aderare în termen de 30 zile din data semnării Procesului verbal de aprobare a calităţii de membru a asociaţiei;
 10. j) să achite cotizaţia anuală pe parcursul primului trimestru al anului. În cazul aderării în calitate de membru al asociaţiei pe parcursul anului, cotizaţia anuală se va achita proporţional perioadei restante pînă la sfârșitul anului calendaristic aferent aderării.

Capitolul VI

ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL

Art. 34 În structura organizatorică a Asociației intră următoarele organe:

 • Adunarea Generală;
 • Consiliul de Administrare;
 • Președintele şi vicepreședintele;
 • Comisia de Cenzori.

Secțiunea I: Adunarea Generală

Art. 35  Adunarea Generală a Asociației  este constituită din toți membrii și reprezintă organul suprem de conducere al organizației.

Art. 36   Adunarea Generală are următoarele atribuții:

 1. a)  aprobă sau modifică statutul Asociației, codul de etică și alte reglementari interne;
 2. b) stabilește   și   aproba   obiectivele   și   strategia   Generală   de dezvoltare a Asociației;
 3. c) alege sau revoca membrii Consiliului de Administrare, președintele Asociației  și  acorda titlul de președinte/membru de onoare  unor personalitati care au un rol important in dezvoltarea Asociației;
 4. d) alege și revoca membrii comisiei de cenzori;
 5. e) aprobă bugetul de venituri  și cheltuieli, precum și bilantul contabil;
 6. f) aprobă cuantumul taxei de aderare,cotizației de membru, și stabilește, in caz de necesitate, alte contribuțiii;
 7. g) solutioneaza contestatiile formulate de membrii Asociației fata de deciziile luate de Consiliul de Administrare și hotărăște măsurile de sancționare a membrilor Consiliului de Administrare;
 8. h) aprobă afilierea la alte organizatii patronale interne sau internaționale și stabileste pozitia Asociației fata de autoritati sau alte organisme statale sau nonguvernamentale;
 9. i) hotărăște dizolvarea, reorganizarea sau lichidarea, fuziunea ori separarea de alte patronate, precum și formarea ori aderarea la uniuni patronale;
 10. j) stabileste destinatia patrimoniului existent in caz de dizolvare, reorganizare, fuziune sau lichidare;
 11. k) stabileste conditiile de acordare a ajutorului pentru membrii asociati și aproba acordarea acestuia;
 12. l) hotaraste in legatura cu editarea publicatiilor proprii de specialitate;
 13. m) aproba infiintarea in interesul membrilor asociati a unitatilor de cultura, invatamant, societati comerciale, etc;
 14. n) are drept de control asupra Consiliului de Administrare, președintelui și Comisiei de cenzori;
 15. o) aprobă statele de personal și grila de retribuire a personalului;
 16. p) alege membrii comisiei de disciplina și litigii și șeful acesteia;
 17. q) aprobă Rapoartele Consiliului de Administrare şi ale Comisiei de Cenzori;
 18. r) decide referitor la excluderea membrilor asociaţiei;
 19. s) aprobă deciziile cu conflict de interese.

Art. 37 (1) Adunarea Generală se întrunește anual, in urma convocării facute in scris, cu cel puțin 15 zile datei desfășurării evenimentului. Odata cu instiintarea se trimite proiectul ordinei de zi și materialele aferente.

(2) Pentru solutionarea unor probleme urgente, la decizia Consiliului  de Administrare,  sau  la cererea scrisa a 1/3  din  membri  poate fi  convocata Adunarea Generală extraordinara de Președintele Asociației.

Art. 38 Lucrările  Adunării Generale sunt conduse de Președintele Asociației, iar în lipsa acestuia – de Vicepreședintele Asociației.

Art. 39(1) Adunarea Generală este statutară, dacă participă cel putin jumatate plus unu din membrii. In caz că nu este întrunit cvorumul, se reia procedura de convocare.

(2) Dacă nici la a doua convocare nu se realizeaza cvorumul necesar, Adunarea se declara statutara indiferent de numarul membrilor prezenti.

Art. 40 (1) Hotararile Adunării Generale se iau prin vot, exercitat de membri. Adunarea Generală hotărăște asupra caracterului votului.

(2) Hotararile privind reorganizarea şi  lichidarea Asociației se iau cu votul a cel putin de 2/3 din numarul membrilor asociaţiei.

(3)  Celelalte hotarari  se iau cu votul a cel putin  2/3 din numarul membrilor asociaţiei,  prezenţi la Adunare, cu excepţia deciziilor cu conflict de interese, care se aprobă cu votul a cel putin  2/3 din  membrii asociaţiei  prezenţi, neinteresati în aprobarea hotărîrii.

(4)  Hotararile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii pentru toti membrii, indiferent dacă au participat sau nu la vot.

Art. 41 Hotararile Adunării Generale contrare legii  sau Statutului pot fi atacate în instanţele de judecată competente ale Republicii Moldova de oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat impotriva și au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal al sedinţei, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostință despre hotarare, ori, dupa caz, de la data cand a avut loc Adunarea Generală.

Secțiunea a II-a : Consiliul de Administrare

Art. 42(1) Consiliul de Administrare este organul permanent de conducere al Asociației, care este constituit din 7 persoane, ce se subordonează Adunării Generale și este organul investit cu toate puterile pentru conducerea activităților Asociației în perioada dintre ședințele Adunării Generale. Adunarea Generală va alege, de asemenea, încă doi membri de rezervă ai Consiliului de Administrare, care vor înlocui membrii care, pentru anumite motive, s-au retras sau au fost excluşi.

(2) Consiliul de Administrare este ales prin simpla majoritate de către Adunare pe un termen de 5 ani.

Art. 43 Consiliul de Administrare îndeplineste următoarele atributii:

 1. propune Adunării Generale modificarea sau completarea Statutului Asociației, codului de etică și alte regulamente interne, precum și dizolvarea, reorganizarea Asociației, fuziunea, afilierea sau separarea de alte organizatii patronale;
 2. aprobă decizii privind modificarea statutului Asociaţiei în partea ce ţine de sediul societăţii.
 3. aproba sau respinge asocierea de noi membri;
 4. se pronunta cu privire la masurile disciplinare ce urmeaza a fi luate impotriva membrilor;
 5. intocmeste   și   prezinta   spre   aprobare   Adunării   Generale documente, strategii și planuri de dezvoltare a Asociației și proiectul de venituri și cheltuieli;
 6. prezinta anual Adunării Generale darea de seama cu  privire la rezultatele concrete referitoare la modul in care au fost indeplinite hotararile adoptate anterior și cum s-a actionat pentru indeplinirea obiectivelor și scopurilor Asociației;
 7. solutioneaza   solicitarile   membrilor   Asociației   care   se circumscriu prevederilor statutului;
 8. propune   Adunării   Generale  candidatii   pentru  functia de președinte, membrii Consiliului de Administrare si Comisiei de Cenzori;
 9. propune Adunării Generale cuantumul taxei de aderare, cotizației de membru si alte contributii, in funcție de necesitate;
 10. stabileste masuri de punere in aplicare a hotararilor Adunării Generale;
 11. stabileste indemnizatia președintelui, secretarului, și personalului operativ stabilit prin statele de personal;
 12. indeplineste alte activitati stabilite de Adunarea Generală.

Art. 44 (1) Şedinţele Consiliului de Administrare se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru şi sunt deliberative, dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor.

(2) Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi.

(3) Deciziile Consiliului se comunică tuturor membrilor, iar cei interesati le pot ataca in Adunarea Generală.

(4) Deciziile Consiliului de Administrare sunt executorii.

Art. 45 (1) La cererea unui membru al Consiliului de Administrare, Președintele Consiliului este obligat să convoace în termen de 10 zile şedinţa extraordinară a acestuia.

În cazul în care Președintele refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului de Administrare, membrul Consiliului care a solicitat convocarea şedinţei extraordinare este în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Preşedintelui.

Art. 46 Membrii Consiliului de Administrare sunt raspunzatori pentru daunele provocate din vina lor Asociației, membrilor asociatiei sau tertilor, conform legislasţiei în vigoare.

Art. 47 (1) La ședințele Consiliului de Administrare pot participa, fără a avea drept de vot, membrii de onoare, precum și oricare alt membru care dorește să cunoască modul de lucru al Consiliului de Administrare, calitățile și aptitudinile unor membrii aleși, ori alti invitati.

(2) Daca în ședință se discută probleme referitoare la unul din membri, participarea acestuia este obligatorie.

Sectiunea a III-aComisia de cenzori

Art. 48  (1) Controlul asupra activităţii economico-financiare a Asociației este efectuat de Comisia de Cenzori, constituită din 3 persoane, aleasă de Adunarea Generală pe un termen de 5 ani şi se subordonează Adunării Generale a Asociaţiei.

(2)  Comisia de Cenzori:

 • analizează respectarea statutului Asociației, executarea deciziilor Adunării Generale, Consiliului de Administrare şi prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării Generale;
 • controlează oportunitatea şi legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Asociației.

(3) Comisia de Cenzori are dreptul sa ceară Consiliului de Administrare date privind activitatea lor pe o perioada concretă, să facă cunoştinţă cu toate actele, documentele, ce vizează activitatea Asociației.

(4) Comisia de Cenzori efectuează controlul o dată pe an. Comisia de Cenzori poate decide efectuarea unor controale din iniţiativă proprie în caz de semnale a unor încălcări în activitatea financiară a Asociației.

Rezultatele controlului efectuat de către Comisia de Cenzori sunt prezentate sub formă de dare de seamă Consiliului de Administrare şi Adunării Generale

Art. 49  Cenzorii pot participa la sedintele Consiliului de Administrare fără a avea drept de vot.

Sectiunea a IV-aPreședintele şi vicepreședintele ASOCIAȚIEI

Art. 50 Președintele și cei 3 vicepreședinți se aleg de către Adunarea Generală pentru o perioada de 3 ani și sunt în același timp președintele și, respectiv, vicepreședinții Asociației și a Consiliului de Administrare. Preşedintele asociaţiei are următoarele atribuții:

 1. conduce întreaga activitate operaţională a Asociației;

b.incheie acte juridice in numele Asociației, inclusiv contractele de muncă pentru secretar, contabil si alt personal din statele de personal aprobate de Adunarea Generală;

 1. reprezinta Asociația în fata  autoritatilor publice,  a altor organizații guvernamentale sau nonguvernamentale, precum și în justitie;
 2. informeaza trimestrial Consiliul de Administrare  asupra activității desfasurate, masurile luate si hotararile adoptate;
 3. asigura executarea  actelor  administrative  și  financiare  în vederea gospodaririi patrimoniului si realizarea scopurilor propuse;
 4. controlează activitatea secretarului și a personalului asociației, informand Consiliul de Administrare despre cele constatate;
 5. propune ordinea de zi și materialele ce vor fi discutate în sedinta Consiliului de Administrare;
 6. propune Consiliului de Administrare convocarea Adunării Generale extraordinare și ordinea de zi pentru aceasta;
 7. ia masuri si organizeaza punerea in aplicare a hotărîrilor Consiliului de Administrare și a Adunării Generale;
 8. conduce ședintele Adunării Generale si prezinta, raportul privind activitatile directe desfasurate;
 9. elaborează statele de personal ale Asociaţiei şi le prezintă Cosiliului de Administrare spre examinare şi propunere Adunării Generale spre aprobare;
 10. executa alte sarcini stabilite de statut sau de Adunarea Generală.

Art. 51 În lipsa preşedintelui Asociaţiei, atribuţiile acestuia le îndeplineşte un Vicepreşedinte desemnat de către președintele Asociaţiei.

Art. 52  Președintele și vicepreședinții Asociației nu primesc pentru activitatea desfășurată indemnizație atâta timp cât locul lor de muncă de bază este o altă entitate economică.

Art. 53(1) Pentru rezolvarea problemelor Consiliul de Administrare  numește un secretar care nu face parte din Consiliul de Administrare. Secretarul poate fi ales și din afara Asociației si primeste pentru activitatea desfasurata o indemnizatie lunara, conform statelor aprobate de Adunarea Generală.

(2)  Secretarul executa activitatile de administrare curentă ale Asociației și este seful personalului desemnat in statele de personal.

(3) Secretarul are urmatoarele atributii:

 1. asigura  indeplinirea  legala  a  actelor  necesare  gospodaririi judicioase a patrimoniului și fondurilor financiare;
 2. controleaza și indruma activitatea personalului operativ stabilit prin organigrama aprobata de Adunarea Generală;
 3. tine evidenta și  urmareste indeplinirea hotararilor Adunării Generale, Consiliului de Administrare;
 4. urmareste convocarea sedintelor Adunării Generale, Consiliului de Administrare, asigurînd logistică necesara bunei desfasurari a acestora;
 5. asigura legatura cu organele administratiei publice, mass-media, organizațiile   patronale,   guvernamentale,   nonguvernamentale   și   structurile teritoriale;
 6. pastreaza și actualizeaza documentele Asociației, înființează și operează in evidentele stabilite;
 7. intocmeste  proiectele de documente necesare dezbaterii in Adunarea Generală, Consiliul de Administrare,
 8. asigura consultanta de specialitate pentru membrii Asociației împreuna cu alti specialisti pe domenii de activitate.

Art. 54(1) Structura personalului este stabilită in baza statelor de personal aprobate la Adunarea Generală.

(2) In principal, personalul asociaţiei desfasoară activitati in domeniile financiar, contabilitate, secretariat, operator calcul, iar numarul de functii și retributia acestora se stabileste de Adunarea Generală la propunerea Consiliului de Administrare .

(3) Incadrarea in muncă a acestora se face potrivit dispozitiilor legale.

Sectiunea a V-aALEGEREA PREŞEDINTELUI ŞI VICEPREȘEDINȚILOR ASOCIAȚIEI

Art. 55 (1)   Consiliul  de Administrare  sau  membrii  Asociației   pot  propune Adunării Generale candidaturi pentru funcția de președinte și vicepreședinți.

(2) Votul exprimat poate fi  deschis  sau  secret, in  functie de hotărârea Adunării Generale.

Art. 56 Președintele ales este președintele Asociației și respectiv al Consiliului de Administrare.

Art. 57 (1)Președintele, reprezinta in toate situatiile Asociatia, fiind împuternicit sa semneze toate documentele și sa stabilească raporturi cu tertii.

(2) Președintele Asociației poate delega împuterniciri și atribuții Vicepreședinților Asociației, care sunt aleși odată cu Președintele, în aceleași condiții.

(3) Vicepreședinții asistă Președintele Asociației în vederea realizării scopurilor și obiectivelor Asociației.

Art. 58 Președintele Asociației nu poate face parte din randul angajaților in functie in cadrul autoritatilor publice sau autoritatii judecatoresti.

Capitolul VII

PATRIMONIUL ȘI SURSELE DE FINANŢARE

Art. 59           Patrimoniul Asociației se formează din:

 • cotizaţiile de membru care se împart în 3 categorii (pachete) la alegerea membrului: pachetul „BASIC” – 8000 lei, pachetul „SILVER” – echivalentul în lei moldovenești a 2000 euro și pachetul „GOLD” – echivalentul în lei moldovenești a 2500 euro;
 • sponsorizări și donaţii benevole, făcute de persoanele fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;
 • subvenţii de stat, venituri obţinute de la hârtiile de valoare, depuneri băneşti;
 • venituri realizate din activitatea economică proprie;
 • veniturile societăţilor comerciale constituite cu participarea Asociației;
 • venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii;
 • alte surse neinterzise de lege.

Art. 60Asociaţia poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut.

Art. 61 Donaţiile către Asociaţie pot fi în formă de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni, etc.

Art. 62 Întreg patrimoniul Asociației, precum şi beneficiul obţinut din activitatea economică, este folosit pentru realizarea scopurilor statutare şi nu poate fi distribuit între membri.

Art. 63 Patrimoniul transmis Asociației de către membrii săi în calitate de cotizaţii şi donaţii nu poate fi revocat şi constituie proprietatea Asociației.

Capitolul VIII

TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII  ŞI DAREA DE SEAMA FINANCIARĂ

Art. 64 Darea de seamă a parametrilor principali se efectuează conform legislaţiei in vigoare. La sfârşit de an financiar, Președintele prezintă Consiliului de Administrare un raport referitor la situaţia financiara a Asociației, care urmează să fie confirmat de Comisia de Cenzori.

Art. 65 Darea de seamă a Asociației se întocmeşte conform rezultatelor anului şi conţine:

 • expunere scurtă a rezultatelor activităţii Asociației în perioada de dare de seamă;
 • soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de dare de seamă;
 • venitul total al mijloacelor la fiecare sursă de venit ale Asociației;
 • cheltuielile pe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative; soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei de dare de seamă.

Art. 66 Darea de seamă financiară se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor Asociației la şedinţa Adunării Generale.

Art. 67 Darea de seamă financiară se păstrează în Asociație, este accesibilă tuturor şi, după posibilităţi, se publică în presă.

Capitolul IX

ADOPTAREA, COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA STATUTULUI

Art. 68 Prezentul Statut se aprobă de către Adunarea Generală a membrilor Asociației.

Art. 69 Propunerile membrilor Asociației vizând modificările şi completările prezentului statut se depun pe numele Consiliului de Administrare, care le propune pentru examinare la următoarea şedinţă a Adunării Generale.

Art. 70 Modificările şi completările statutului se aprobă prin hotărârea Adunării Generale care este deliberativă cu prezenţa a 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora şi dacă pentru ele au votat 2/3 din numărul membrilor prezenţi la adunare. Prevederile Statutului privind sediul Asociației pot fi modificate în baza deciziei Consiliului Administrativ.

Art. 71  Modificările şi completările statutului intră în vigoare din momentul înregistrării acestora de către organul de stat autorizat.

Capitolul X

FILIALELE ASOCIAŢIEI

Art. 72 Subdiviziunile organizatorice de bază ale Asociației sunt filialele care realizează aceleaşi direcţii de activitate ale Asociației.

Art. 73 Filialele se constituie după criteriul teritorial şi se organizează din nu mai puţin de 3 membri. Decizia cu privire la crearea Filialei se adoptă de Consiliul de Administrare.

Art. 74 Filiala activează în baza regulamentului aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrare. Președintele Filialei este numit de Consiliul de Administrare.

Art. 75 Președintele Filialei prezintă pe bază permanentă darea de seamă despre activitatea Filialei Consiliului de Administrare al Asociației.

Capitolul XI

MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE

Art. 76 Asociaţia îşi încetează activitatea prin reorganizare şi dizolvare in baza deciziei Adunării Generale adoptată în condiţiile stabilite de prezentul statut.

Art. 77 Reorganizarea Asociației se efectuează, în condiţiile legii, prin fuziune (contopire, absorbţie), dezmembrare (divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei în organul de stat competent.

Art. 78 Dizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.

Art. 79 Asociaţia poate fi lichidată în mod forţat în baza hotărârilor organelor abilitate in cazul încălcării legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti.

Art. 80 Dizolvarea Asociației are ca efect deschiderea procedurii lichidării. În procesul de lichidare Asociaţia va utiliza denumirea sa cu menţiunea „în proces de lichidare”. Lichidarea Asociației se efectuează de către Comisia de lichidare, numita de către organul, care a adoptat această decizie în conformitate cu Legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi Codul civil.

Art. 81 Consiliul de Administrare va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declanşării lichidării Asociației şi va comunica datele membrilor comisiei de lichidare.

Art. 82 Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Asociației, încasează creanţele de la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale şi statutare.

Art. 83 Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi componenţa activelor rămase, şi îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.

Art. 84 Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii Asociației şi membrii organelor acesteia şi se transmite altei organizaţii cu scopuri similare pentru realizarea scopurilor stabilite în statut.

Art. 85 Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligaţiunile ce îi revin, a distribuit activele Asociației înainte de a satisface pretenţiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori statutului Asociației.

Art. 86 Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Asociației din culpa lor.